Znak elektryczny „Urządzenie moze obsługiwać tylko osoba uprawniona”