Znak elektryczny “Urządzenie moze obsługiwać tylko osoba uprawniona”