Znak elektryczny “Urządzenie może obsługiwać tylko osoba uprawniona”