Znak elektryczny „Urządzenie może obsługiwać tylko osoba uprawniona”